Politie verduurzaamt stapsgewijs

Deel dit artikel
Politie.nl, bron

Nederland – De politie wil vanuit haar maatschappelijke positie actief bijdragen aan een duurzame samenleving, aan de rijksbrede doelen op het gebied van duurzaamheid en aan de klimaatdoelstellingen zoals die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.

De politie is nu bezig om zich te certificeren voor de CO₂-Prestatieladder. Met deze managementmethodiek kan de politie stapsgewijs en op een gestructureerde manier tot CO₂-reductie kan komen.

Duurzaamheid staat niet náást de kerntaken van de politie, het draagt er aan bij. Het is een strategisch thema waarin de politie vooruit kijkt en anticipeert op het toenemend maatschappelijk en ecologisch belang van duurzaamheid. Een duurzame samenleving is een veilige samenleving, daarom doet de politie ook op dit vlak een stap naar voren. Daar waar impact gemaakt kan worden zet de politie in op verduurzaming. Bijvoorbeeld als inkooporganisatie, met politievoertuigen en met de vele panden waar de politie eigenaar van is.

De CO₂-Prestatieladder is een gecertificeerde CO₂-managementmethodiek waarmee de politie stapsgewijs en op een gestructureerde manier tot CO₂-reducties kan komen. De politie brengt de CO₂-uitstoot in kaart, bepaalt de doelstellingen en maatregelen om de doelen te realiseren en belegt bijbehorende verantwoordelijkheden.

Wat wil de politie bereiken?

Conform het landelijk duurzaamheidsbeleid luidt de hoofddoelstelling van de politie: ‘Het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95% in 2050, ten opzichte van het niveau van 1990.’

De politie heeft deze subdoelstellingen geformuleerd:

 1. In 2030 is de uitstoot van reisbewegingen van de politie met 49% gedaald ten opzichte van 2016. In 2050 is deze reductie 95%.
 2. In 2021 zijn de aanbestedingen voor voertuigen van de politie 38,5% hybride of 0-emissie, in 2026 is 38,5% 0-emissie.
 3. In 2030 is de uitstoot van huisvesting van de politie met 49% gedaald ten opzichte van 1990. In 2050 is deze reductie 95%.

Hoe gaat de politie deze doelen halen?

Er zijn maatregelen gedefinieerd om deze doelen te halen. Ten aanzien van het vervoer van de politie gaat het om:

 • elektrificeren van het wagenpark;
 • realiseren van laadinfrastructuur;
 • stimuleren van de fiets en deelauto’s.

Ten aanzien van de huisvesting van de politie:

 • afstoot van vastgoed voor 2030;
 • realiseren van nieuwbouw (energieneutraal of tenminste bijna energieneutraal);
 • renovatie van bestaande gebouwen om actief gericht werken te faciliteren;
 • energiemanagement, door efficienter en effectiever gebruik te maken van gebouwen;
 • inkoop van Nederlandse groene stroom.

Met het maatregelenpakket verwacht de politie 34,7% CO₂-reductie te behalen in 2030 ten opzichte van 2018. Om de voortgang te meten wordt een monitoringssysteem ingericht en zal gekeken worden wat nodig is om de doelen te realiseren. Jaarlijks wordt de politie getoetst aan de hand van de eisen van de CO₂-Prestatieladder in een externe audit.

Foto's

Deel dit artikel