Nieuwe noodverordening verblijfsverbod vreemdelingen bij aanmeldcentrum Ter Apelervenen en in Ter Apel

Deel dit artikel
Veiligheidsregio Groningen, Persbericht

Ter Apel – Vanaf zaterdagmorgen 09:00 uur is in Ter Apel een nieuwe noodverordening van kracht. De noodverordening reguleert een verblijfsverbod voor vreemdelingen op het voorterrein van het aanmeldcentrum Terapelervenen en in Ter Apel. Ook reguleert de noodverordening het daar aanbieden en gebruik van kampeermiddelen.

Deze noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, Koen Schuiling. De nieuwe noodverordening vervangt de twee voorgaande noodverordeningen, waarvan de werking op 1 oktober 2022 om 09.00 vervalt.

 

Dit is de integrale tekst:

Noodverordening van de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar op en rond het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen,

gelet op artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 176 van de Gemeentewet,

OVERWEGENDE DAT

• in het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel sprake is van een stagnerende uitstroom van asielzoekers, waardoor het aantal asielzoekers dat maximaal op het terrein mag verblijven regelmatig fors wordt overschreden;

• door de overbezetting met enige regelmaat asielzoekers in de sporthal, de kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en buiten de hekken op het gras overnachten;

• sprake is van onvoldoende sanitair en onvoldoende hygiëne, met risico’s voor de volksgezondheid;

• de sfeer binnen en buiten het terrein en in het dorp grimmig is, incidenteel ongeregeldheden zoals vechtpartijen ontstaan, medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), beveiliging en inwoners van Ter Apel zich onveilig voelen en regelmatig politie-inzet nodig is;

• de sociale veiligheid, algemene veiligheid, hygiëne en gezondheid van de asielzoekers, medewerkers op het terrein en de inwoners van Ter Apel ernstig in het geding komt;

• door de onophoudelijke instroom van asielzoekers en te weinig uitstroom een onhoudbare situatie in en rondom het aanmeldcentrum is ontstaan;

• sprake is van (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde die noopt tot ingrijpen;

• de burgemeester van Westerwolde per 1 oktober 2022 een veiligheidsrisicogebied heeft aangewezen voor het aanmeldcentrum;

• na aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied cameratoezicht is ingesteld;

• aan asielzoekers bij wege van burgerinitiatieven tenten zijn en worden uitgedeeld, waardoor het terrein buiten de hekken het karakter van een tentenkamp krijgt;

• tenten het zicht van de camera’s beperken;

• meerdere personen in relatief kleine tenten verblijven en de activiteiten die in de tenten plaatsvinden ook anderszins zijn afgeschermd van de buitenwereld, hetgeen leidt tot onoverzichtelijke en brand- en sociaal onveilige situaties en risico’s voor de volksgezondheid;

• in het recente verleden tentharingen als wapen zijn ingezet bij vechtpartijen;

• de situatie door het toenemende aantal tenten verslechtert, waardoor op dit moment een onhoudbare situatie rondom het aanmeldcentrum is ontstaan;

• het aanbieden en gebruik van tentjes een oplossing van de asielcrisis in meer structurelere zin van het woord in de weg staat;

BESLUIT

de volgende voorschriften vast te stellen:

Artikel 1           Aangewezen gebied

 1. Het is iedere vreemdeling, bedoeld in de vreemdelingenwet 2000 verboden:
  a. zich te begeven naar, of op te houden binnen, het op de kaart in de bijlage bij deze noodverordening aangegeven gebied.
  b. kampeermiddelen (camper, caravan, luifel, overkapping, tent, tentwagen of ander onderkomen bedoeld voor tijdelijk (nacht)verblijf) te gebruiken of voorhanden te hebben binnen het op de kaart in de bijlage bij deze verordening aangegeven gebied.
 2. Het is een ieder verboden om kampeermiddelen, als bedoeld onder art. 1.1 onder a, beschikbaar te stellen aan een vreemdeling, dan wel aan vreemdelingen, binnen het op de kaart in de bijlage bij deze noodverordening aangegeven gebied.
 3. Het in lid 1 onder a bedoelde verbod geldt niet voor vreemdelingen die:
  a. zich voor de eerste keer melden bij het aanmeldcentrum in het kader van een eerste stap in de asielaanvraag;
  b. rechtmatig verblijf hebben als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000;
  c. zijn aangewezen en uitgenodigd zich op een bepaalde datum naar het aanmeldcentrum te begeven teneinde het identificatie- en registratieproces aan te vangen;
 4. Op eerste vordering van de in artikel 2 bedoelde personen dienen onbevoegden zich onmiddellijk te verwijderen van het in deze verordening aangegeven gebied.
 5. Op eerste vordering van de in artikel 2 bedoelde personen dienen kampeermiddelen onmiddellijk verwijderd te worden van het in deze verordening aangegeven gebied.

Artikel 2           Toezicht

 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:
  a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;
  b. door of namens het bevoegd gezag van de gemeente Westerwolde aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders die bevoegd zijn binnen het grondgebied van de gemeente toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving;
  c. andere door de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen aangewezen personen.
 2. De in lid 1 bedoelde personen zijn bevoegd al die aanwijzingen en bevelen te geven die zij noodzakelijk achten met het oog op de handhaving van de openbare orde.

Artikel 3           Bekendmaking, inwerkingtreding en kennisgeving

 1. Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Groningen, te weten www.veiligheidsregiogroningen.nl, en treedt in werking per 1 oktober 2022, 09.00 uur.
 2. Deze verordening geldt tot 1 november 2022 09.00 uur, tenzij de verordening eerder wordt ingetrokken.
 3. Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de gemeenteraad van Westerwolde, de commissaris van de Koning van de provincie Groningen en het hoofd van het arrondissementsparket.

Artikel 4           Intrekking / beëindiging eerdere noodverordeningen

 1. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze noodverordening worden de volgende eerder afgekondigde noodverordeningen ingetrokken, voor zover zij al niet op hetzelfde moment hun rechtskracht verliezen vanwege de in deze eerdere noodverordeningen genoemde termijnen:
  a. Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022, d.d. 24 augustus 2022;
  b. Noodverordening aanmeldcentrum Ter Apel 2022, d.d. 10 september 2022.

Artikel 5           Strafbepaling

Overtreding van een of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 6           Slotbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening aanmeldcentrum Ter Apel oktober 2022.

Groningen, 29 september 2022

Voorzitter van Veiligheidsregio Groningen,

K. Schuiling

 

Bron

Foto's

Deel dit artikel

Social media