Bewaken en Beveiligen moet worden verstevigd

Deel dit artikel
Foto's: Politie.nl info

Nederland – Om met de verharding in de georganiseerde criminaliteit en toenemende bedreigingen en gewelddadigheden om te kunnen gaan, moet het huidige stelsel van bewaken en beveiligen zo snel mogelijk verstevigd worden. Dat concludeert de onafhankelijke commissie Bos in het eindrapport dat vandaag is overhandigd aan de minister van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid.

 

De afgelopen jaren hebben ontwikkelingen in de ondermijnende en zware criminaliteit, maar ook het toegenomen maatschappelijk ongenoegen een zware wissel getrokken op het stelsel Bewaken en Beveiligen. Beveiligingsopdrachten zijn complexer, langduriger en extremer geworden. Dit legt een zware druk op de betrokken organisaties, waaronder de politie.

Vierhoek
Een van de belangrijkste aanbevelingen van de commissie Bos is het formeren van een landelijke Vierhoek bewaken en beveiligen die het stelsel van bewaken en beveiligen als geheel aanstuurt, zodat snel en eenduidig vraagstukken kunnen worden opgepakt. In deze Vierhoek onder leiding van de NCTV, zijn het Openbaar Ministerie, de politie en de Koninklijke Marechaussee op het hoogste niveau vertegenwoordigd.

Verder moet het stelsel zowel kwalitatief als kwantitatief worden versterkt en is extra aandacht nodig voor de informatiepositie. Alleen dan kan de aard van een dreiging in een zo vroeg mogelijk stadium zo scherp mogelijk in beeld worden gebracht.

Excessief geweld
De politie is het op hoofdlijnen eens met de analyse van de commissie, ook met de conclusie dat de politie onvoldoende is toegerust om aan de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. “De vraag naar bewaking en beveiliging zal alleen maar verder toenemen”, zegt Willem Woelders, gemandateerd portefeuillehouder CCB van ons korps. “Er komen meer grote strafprocessen en er is voortdurende dreiging van excessief geweld tegen personen die de democratische rechtstaat vertegenwoordigen, zoals ministers, advocaten en rechters.”

Bewakingseenheid
Voor de politie is versterking van de huidige capaciteit de hoogste prioriteit, zegt Willem. “Een aanzienlijk deel van de beveiligingswerkzaamheden komt voor rekening van de zogenoemde Bewakingseenheid. De leden van deze eenheid zijn normaalgesproken werkzaam in de basisteams in de eenheden en worden uitgeleend als de nood aan de man is. Nu worden ze echter structureel ingezet en dat levert een zware belasting op voor de basisteams. Het gewone politiewerk lijdt daaronder.”

De politie verwacht dat de werkzaamheden voor bewaken en beveiligen de komende jaren niet kunnen worden teruggebracht, maar de medewerkers van de Bewakingseenheid moeten binnen afzienbare termijn terug naar hun eenheid. “Wij zien daarom de noodzaak voor een apart organisatieonderdeel dat de beveiligingswerkzaamheden kan overnemen. Daarvoor zijn uiteraard extra mensen nodig en daarover zijn we met het ministerie in gesprek. Ook willen we de samenwerking met de KMar verder uitbreiden.”

Informatiedruk
De commissie Bos spreekt zich ook uit over het verstevigen van de informatiepositie binnen het stelsel. Willem zegt daarover: “De vraag naar informatie en vooral snelle en adequate duiding daarvan neemt toe. Niet alleen door de toegenomen dreiging, maar ook omdat steeds meer data moet worden verwerkt. Om aan de toenemende vraag naar informatie te kunnen voldoen zijn er structurele en forse aanvullende investeringen in middelen en personele capaciteit nodig. Het gaat hierbij om enkele miljoenen euro’s per jaar.”

Minister Grapperhaus van J&V laat in een Kamerbrief weten dat hij op een later moment inhoudelijk op het rapport reageert. Wel richt hij direct de Landelijke Vierhoek bewaken en beveiligen in. Ook wordt een tijdelijke taskforce ingesteld die onder leiding van de NCTV gaat samenwerken aan het uitwerken van de aanbevelingen en conclusies in het rapport.

Foto's

Deel dit artikel